Obchodní podmínky

 

Internetový obchod na adrese https://www.vypocetnitechnika.eu/ provozuje podnikatel

Michal Ihnát
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku a podnikající dle živnostenského zákona.
se sídlem náměstí Míru 199/24, 795 01 Rýmařov, Česká republika

IČ: 47992794, DIČ: CZ7405234859 - plátce DPH

Firma je registrována u ŽÚ Rýmařov č.j.: ŽÚ/1418/2000-Ja/L ev.č.: 380103-1025-01

Pro kontaktování můžete využít tuto e-mailovou adresu: info@vypocetnitechnika.eu

Telefonní mobilní kontakt: 608 462 781
Pevná linka: 554 21 23 61

 

Bankovní spojení:

Účet 86-5349880277/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

 

Úvodní ustanovení

1.1. V internetovém obchodě www.vypocetnitechnika.eu platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“). Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím tohoto internetového obchodu a naše i vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se ochrany vašich osobních údajů a jejich dalšího zpracování. Jejich součástí jsou dále práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění - reklamací a tím současně zastupují i reklamační řád . Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.


1.2. Práva a povinnosti neupravená těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, má přednost právní předpis za podmínky, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit jinak.


1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a lze uzavřít v českém jazyce. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě
mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


1.4. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí právem českým a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1.6. V našich obchodních podmínkách používáme často následující zkratky a pojmy:
• Prodejce / Provozovatel / My, čímž se rozumí obchodník, tedy výše uvedený provozovatel Michal Ihnát
• Kupující / Vy, čímž se rozumí zákazník - tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:
• Spotřebitel - člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání
• Nepodnikatel - osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání
• Podnikatel - člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání
• Uživatel - každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu https://www.vypocetnitechnika.eu/. Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, není oprávněn tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek nebo jakkoliv ohrozit bezpečnost provozu těchto stránek.
• Internetový obchod / Eshop - naše webové rozhraní se nachází na internetové adrese http://www.vypocetnitechnika.eu, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z naší nabídky
• E-mail, nebo-li elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese. Naše kontaktní emailová adresa je info@vypocetnitechnika.eu.
• Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu
• Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.


1.7. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit
• emailem na naší e-mailové adrese info@vypocetnitechnika.eu
• telefonicky nebo formou SMS na našem telefonním čísle


1.8. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.


1.9. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky. Na ty je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru rozumíme hlavně tyto:
• Česká obchodní inspekce
• Živnostenské úřady
• Úřad pro ochranu osobní údajů


Uživatelský účet

2.1. Registrace na portálu je nezávazná́ a není ani podmínkou pro objednání zboží či služeb prostřednictvím portálu.

2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (pokud není uvedeno jinak) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.3. Objednání zboží může proběhnout těmito způsoby:
• Prostřednictvím internetového obchodu
• Prostřednictvím e-mailu
• Prostřednictvím telefonu

3.4. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Objednat“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.5. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu provedete zasláním e-mailové zprávy na emailovou adresu info@vypocetnitechnika.eu, jejímž obsahem musí bý vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vybraný způsob dodání zboží a platby, vaše identifikační údaje: jméno a příjmení a případný název právnické osoby / firmy, bydliště nebo sídlo, adresa pro dodání zboží, e-mail telefonní číslo, IČO (pokud nejste spotřebitelem), DIČ (pokud jste plátcem DPH).

3.6. Objednání zboží prostřednictvím telefonu provedete zavoláním na naše telefonní číslo, na kterém nám sdělíte vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vybraný způsob dodání zboží a platby, vaše identifikační údaje: jméno a příjmení a případný název
právnické osoby / firmy, bydliště nebo sídlo, adresa pro dodání zboží, e-mail, telefonní číslo, IČO (pokud nejste spotřebitelem), DIČ (pokud jste plátcem DPH).


3.7. Přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám následně potvrdíme a to na vaši emailovou adresu zasláním e-mailové zprávy.

3.8. V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření kupní smlouvy.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.12. Objednávku lze stornovat před jejím odesláním nejlépe telefonicky, formou sms na naše kontaktní telefonní číslo nebo odesláním zprávy na email info@vypocetnitechnika.eu

 


Již uzavřené kupní smlouvy a jejich obsah

4.1. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

4.2. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb a poplatků.
4.3. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory a patenty), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.


4.4. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.


4.5. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.


Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• na dobírku s platbou při přebírání zásilky od přepravce
• bezhotovostně převodem na účet 86-5349880277/0100 vedený u Komerční banky, a.s., dále jen „účet prodávajícího“) – tato forma je na požádání viz bod 6.1.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby.
• Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 10 dnů od uzavření smlouvy.
• Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.
• V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
• V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.


5.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


5.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě platby dobírkou je doklad vystaven v den odeslání zboží / předání zboží přepravci.


5.7. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH a poplatků, pokud není výslovně uvedeno jinak.


5.8. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího bezodkladně o takové skutečnosti informuje a může objednávku zrušit.

 

Přeprava a dodání zboží


6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Způsoby dodání, které můžete kupující využít a jejich ceny jsou zveřejněny v internetovém obchodě přímo v rámci virtuálního košíku. Většinu zboží máme skladem a připravené k okamžité expedici. Stav skladové zásoby a dostupnost si můžete ověřit přímo v náhledu zboží u políčka dostupnost nebo nás kontaktujte pro její ověření. Preferujeme platbu na dobírku. Při požadavku na platbu příkazem nám požadavek prosím napište do poznámky v objednávce. Bude Vám vystavena zálohová faktura, případně Vás budeme kontaktovat.  Zboží je doručováno v pracovní dny společností PPL a u nadrozměrných zásilek PPL Sprint (DHL). Nadrozměrným balíkem se rozumí zboží balené v zásilce (balíku) jejíž nejdelší strana je delší než
2m, součet obvodu obalu a její délky je větší než 3m nebo hmotnost zásilky je větší než 50kg.
Např. pračky, ledničky, myčky aj.
• V den doručení zásilky společností PPL, Vám bude zaslána SMS s přibližným časem doručení a kontaktem na řidiče.
• Před doručením zásilky, Vás bude řidič telefonicky kontaktovat, aby Vám oznámil, že Vám veze zásilku. Standardní čas doručení je v rozmezí 8-18 hod.
• V případě nezastižení Vám zanechá řidič oznámení s informacemi a zásilku se pokusí doručit následující pracovní den nebo může zvolit uložení Vaší zásilky do PPL ParcelShopu v místě Vašeho bydliště.
• Při přebírání zásilky věnujte prosím zvýšenou pozornost její kompletnosti (co do počtu balíků) a neporušenosti obalu včetně ochranné balící pásky. Pokud zjistíte jakékoliv vnější poškození obalu, zásilku nepřebírejte.

6.2. Zboží dodáváme pouze v rámci České republiky.

6.3. O odeslání zboží je zákazník informován e-mailem s přiloženým dokladem v den odeslání zboží.

6.4. Zboží je baleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu během doručování.

6.5. Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné v takovém případě zůstává beze změny.

6.6. Pokud nebude objednávající zastižen při pokusu o doručení, bude přepravcem informován o neúspěšném pokusu a dalších možnostech doručování nebo vyzvednutí zboží.

6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.8. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

6.9. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa
určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci. Prodejce nebere zodpovědnost za případné zdržení a komplikace vzniklé na straně přepravce a tyto situace je nutné řešit informováním přepravce a požadováním nápravy situace.

6.10. Kupující bere na vědomí, že v případě dovolených, provozních a technických komplikací a situací, které prodejce nemůže ovlivnit, může dojít k omezení expedice a tedy k prodloužení standardních dodacích lhůt. V takových případech o tomto prodejce neprodleně zákazníka informuje formou oznámení na internetových stránkách eshopu a e-mailem.


6.11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží.

6.12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Můžete také požádat o rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím. V případě, že kupující shledá porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo, že zboží bylo poškozeno, nemusí zásilku od přepravce převzít a je nutno neprodleně uplatnit reklamaci u přepravce a informovat nás o takové situaci.

 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií

7.1. Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie. Spotřebitele informují zobrazené symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.Systém REMA (www.remasystem.cz) , osvědčení č.: smlouva P1229, Částka za recyklaci elektroodpadu je uvedena na faktuře nebo je zahrnuta v ceně zboží, pokud není uvedeno jinak.

7.2. Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?
- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
- v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox viz. https://www.rema.cloud/rema-battery/familybox/, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík viz. https://www.rema.cloud/re-balik/
- v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík viz. https://www.rema.cloud/re-balik/
- v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ viz. https://www.rema.cloud/bud-liny/
- v místě prodeje na adrese kamenné prodejny: Michal Ihnát PCservis Rýmařov, náměstí Míru 199/24, 79501 Rýmařov
- pokud Vám nevyhovuje ani jedna z výše uvedených variant, tak nás kontaktujte
Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

8.2. Jako prodejce máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:
• vyčerpání zásob objednaného zboží
• nepřevzetí zboží při jeho dodání
• zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,
• uvedení chybných nebo zavádějících údajů při objednávání zboží
• objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,
• dalších důvodů hodných zvláštního zřetele.

8.3. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne:
• převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu
• převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí
• převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží
• uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu

8.4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemá právo takto odstoupit u smluv:
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
• dalších, pokud tak stanoví právní předpis

8.5. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte
• vyplněním našeho formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek (můžete však použít i svůj formulář) a jeho odesláním
• poštovní cestou na adresu našeho sídla nebo provozovny na adrese Michal Ihnát, PCservis Rýmařov, náměstí Míru 199/24, 795 01 Rýmařov
• e-mailem na e-mailovou adresu info@vypocetnitechnika.eu
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

8.6. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s písemným odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe
• odesláním poštovní cestou nebo osobním doručením zboží na adresu provozovny na adrese Michal Ihnát PCservis Rýmařov, náměstí Míru 199/24, 79501 Rýmařov
Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

8.7. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

8.8. Pokud vrátíte zboží, které je poškozené nebo použité, vyhrazujeme si právo snížit dle našeho uvážení hodnotu, za kterou bude zboží přijato k výměně nebo vrácení, případně zboží odmítnout. Pokud tedy dojde ke snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, neodbornou a nevhodnou manipulací, bude vrácená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila.

8.9. Zboží nezasílejte zpět na dobírku. V takovém případě si vyhrazujeme právo zásilku odmítnout.

8.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.11. V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím.

8.12. Pro vystavení dobropisu (opravný daňový doklad) může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz (OP) za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu 11.5. těchto obchodních podmínek (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

 

Práva z vadného plnění - reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem


9.1. Tato část reklamačního řádu se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

9.2. Záruční doba je 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, od převzetí zboží.

9.3. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží
• má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,
• se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
• vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.4. Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží, v reklamě nebo ve smlouvě uvedena doba, po kterou lze zboží nebo jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídáme vám po uplynutí záruční doby za to, že do uplynutí uvedené doby
• budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,
• si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti.
Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou záruku za jakost poskytujeme pouze na některé zboží, pokud je její doba u zboží uvedena způsoby uvedenými výše.

9.5. Neodpovídáme vám
• u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
• za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
• u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
• za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,
• pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,
• za poškození zařízení i přes použití ochranného příslušenství nebo nevhodným či neodborným zacházením se zakoupeným zbožím,
• pokud jste vadu sami způsobili.

9.6. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

9.7. Má-li zboží vadu, máte právo:
• na bezplatné odstranění vady,
• pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,
• není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy,
• na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.8. Má-li zboží prodávané s vadou nebo zboží prodávané jako použité vadu o které jste nebyli informování, máte právo:
• na bezplatné odstranění vady,
• na přiměřenou slevu z kupní ceny,
• není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

9.9. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:
• na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,
• na přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupit od smlouvy.
Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

9.10. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,
• došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
• použili-li jste zboží ještě před objevením vady,
• nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
• prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

9.11. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:
• odesláním zboží na adresu Michal Ihnát PCservis Rýmařov, náměstí Míru 199/24, 795 01  Rýmařov
• osobním doručením na adresu provozovny po předchozí domluvě, aby byl přítomný pracovník, který je oprávněný reklamaci převzít
• pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

9.12. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:
• doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
• sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamací doporučujeme k zasílanému zboží na reklamaci přiložit vyplněný formulář pro uplatnění reklamace, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

9.13. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

9.14. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

9.15. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 


Práva z vadného plnění - reklamace vad zboží podnikatelem

10.1. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

10.2. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

10.3. Nadstandardní záruku za jakost neposkytujeme a za vady zboží, které se vyskytnou na zboží po přechodu nebezpečí škody na vás, neodpovídáme.

10.4. Neodpovídáme vám 
• u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
• za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
• u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
• za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,
• za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,
• za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

10.5. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

10.6. Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:
• na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
• na odstranění vady opravou zboží,
• na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
• odstoupit od smlouvy.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

10.7. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:
• na odstranění vady,
• na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.

10.8. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,
• došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
• použili-li jste zboží ještě před objevením vady,
• nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
• prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

10.9. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:
• odesláním zboží na adresu Michal Ihnát PCservis Rýmařov, náměstí Míru 199/24, 795 01  Rýmařov
• osobním doručením na adresu provozovny po předchozí domluvě, aby byl přítomný pracovník, který je oprávněný reklamaci převzít
• pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

10.10. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:
• doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
• sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamací doporučujeme k zasílanému zboží na reklamaci přiložit vyplněný formulář pro uplatnění reklamace, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

10.11. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

10.12. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

11.3. Kupující ani uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

11.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

11.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. Kupující prohlašuje a zaručuje, že:
• je plně svéprávný, tzn., že je způsobilý nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem neboli právně jednat, a to zejména s ohledem na svůj věk
• nebyla jeho svéprávnost omezena ve smyslu § 55-65 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
• veškeré údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.

11.7. Provozovatel si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku uživatele, pokud:
• Uživatel podstatným způsobem porušil tyto OP, popř. právní předpisy, nebo
• Uživatel narušil nebo se pokusil narušit bezpečnost internetových stránek eshopu www.vypocetnitechnika.eu nebo bezpečnost jejich provozu, využít je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek


Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá také v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a případně i v souladu s dohodnutými podmínkami souhlasů, jsou-li u takového zpracování zákonem vyžadovány.

12.2. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

12.3. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je výše uvedený provozovatel tohoto internetového obchodu. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

12.4. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže nebo za podmínky, že získá dobrovolný souhlas uživatele, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován.

12.5. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání smluv samotných. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávek a reklamací. V rámci těchto činností mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména našim dodavatelům podílejícím se na plnění smlouvy a provozovatelům platebních systémů). Na základě smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje také při vedení uživatelských účtů v našem internetovém obchodě a to po celou dobu existence uživatelského účtu.

12.6. Vaše osobní údaje zpracováváme také na základě našich oprávněných zájmů za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (až 15 let) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě soudních a jiných řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

12.7. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s vedením účetnictví a poskytováním informací orgánům veřejné moci.

12.8. Na základě vašeho uděleného souhlasu na dobu neurčitou můžeme zpracovávat vaše osobní údaje také za účelem:
• využívání nadstandardních souborů cookies
• vedení dlouhodobé databáze zákazníků

12.9. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou tyto níže uvedené:
• jméno a příjmení
• název právnické osoby
• datum narození
• adresa
• e-mailová adresa
• telefonní číslo
• identifikační číslo a daňové identifikační číslo
• IP adresa

12.10. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích a souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

12.11. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění k zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále k zasílání obchodních sdělení prodávajícím. Pro tuto situaci je využit titul oprávněného zájmu správce. V případě, že si kupující nebude přát další zasílání obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení a zrušit ho zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na emailovou adresu info@vypocetnitechnika.eu nebo jinou kontaktní adresu eshopu.

12.12. Pokud v nákupním procesu vyjádří zákazník souhlas s předáním údajů za účelem nezávislého hodnocení nákupu v rámci služeb Ověřeno zákazníky a Zboží.cz, pak je provozovatel oprávněný předat osobní údaje zákazníka v rozsahu e-mailové adresy použité v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu www.vypocetnitechnika.eu u společnosti Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, C 218977 vedené u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727 a společnosti Seznam.cz, a.s. zápis v obchodním rejstříku: spisová značka B 6493 vedená u Městského soudu v Praze se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000 IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685 za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem a zakoupeným zbožím.

12.13. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas sezpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění
našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.

12.14. Prodávající tímto informuje subjekt údajů o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy dobrovolné. Ohledně vašich osobních údajů máte právo:
• žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili
• žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek k pokrytí nezbytných nákladů)
• některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů
přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
• využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké
údaje jsou správné nebo vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
• žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy,
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě námitky pro marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme.

12.15. V případě, že by se kupující domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.16. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


12.17. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Takovými zpracovateli jsou zejména poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií a podpory, provozovatelé marketingových nástrojů a poskytovatelé komunikačních nástrojů. Bez Vašeho zvláštního souhlasu nikdy nepředáme Vaše údaje třetím stranám pokud je to nad rámec našeho oprávněného zájmu nebo jiného zákonného důvodu ke zpracování. Vaše osobní údaje nikdy nebudeme prodávat, pronajímat ani sdílet žádné třetí straně, aniž bychom Vás o tom uvědomili a podle potřeby k tomu získali Váš souhlas. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží. Takovým osobám jsou vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

12.18. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů uvedených výše. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme.

12.19. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

12.20. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování.

12.21. Další informace o zásadách a ochrany osobních údajů a podmínkách jejich zpracování najdete na našich webových stránkách v části ochrana osobních údajů.

 

Soubory cookies

13.1. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies používáme jen k zajištění služeb e-shopu a jeho správné fungování, nijak je nezkoumáme. V souladu se směrnicemi EU Vás proto na našich stránkách nemusíme obtěžovat požadavkem na souhlas s jejich využíváním. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem, ale nemůžeme pak garantovat 100% funkčnost našich internetových stránek.

 

Doručování – elektronická pošta


14.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

Vzorové formuláře

15.1. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro vrácení zboží / odstoupení od kupní smlouvy, formulář pro uplatnění reklamace a formulář pro výměnu zboží. Formuláře najdete v závěru obchodních podmínek.

 

Závěrečná ustanovení


16.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smyl se neplatnému ustanovené co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


16.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivovaná prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.3. Kupující prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami a zásadami ochrany soukromí a zcela jim rozumí a souhlasí s nimi.

16.4. Kontaktní údaje prodávajícího
• Adresa pro doručování: Michal Ihnát PCservis Rýmařov, náměstí Míru 199/24, 795 01 Rýmařov, Česká republika
• Adresa elektronické pošty / e-mailová adresa: info@vypocetnitechnika.eu
• Telefon (sms): 608 462 781
• Pevná linka: 554 21 23 61

16.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2020.